Architektúra

Navrhované nové konštrukcie a zariadenie vedú dialóg s pôvodným objektom synagógy, vyžijú sa montované (a odmontovateľné) konštrukcie z ocele, dreva a polykarbonátov. Sú preto na prvý pohľad odlíšiteľné od pôvodnej stavby. Dočasné v kontraste s pevným.

Architektonický návrh sleduje požiadavky revitalizácie objektu a jeho transformácie na výstavné priestory. Postupne sú odstraňované neskoršie zásahy, dochádza k odkrytiu pôvodnej monumentality interiéru. Obnovujeme pôvodnú orientáciu priestoru na východ, no aj kvôli chýbajúcej dokumentácii nebude možné priestor synagógy zrekonštruovať do pôvodnej podoby.

Reštaurátorské práce budú prebiehať selektívne, rozpočet kompletného reštaurovania by sa pohyboval v miliónoch eur. Rozhodnutiam o reštaurovaní vybraných fragmentov budú predchádzať dôkladné konzultácie s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu v Žiline a odborníkmi, ktorí realizovali pamiatkové výskumy.

Navrhované nové konštrukcie a zariadenie vedú dialóg s pôvodným objektom synagógy, vyžijú sa montované (a odmontovateľné) konštrukcie z ocele, dreva a polykarbonátov. Sú preto na prvý pohľad odlíšiteľné od pôvodnej stavby.

axo

Výstavný priestor zaberá hlavnú časť synagógy. Jej monumentálny centrálny priestor poskytuje možnosť vystavovať rozmerné diela. Existujúce empory spoločne s novonavrhovanými konštrukciami po obvode modlitebne ponúknu komornejšie podmienky. Dve prostredia, ktoré sa navzájom dopĺňajú.
Urbanita verzus intimita.

Pohyb návštevníkov využíva dva spôsoby vertikálnych komunikácií. Schodiská situované v pôvodných schodiskových vežiach v rohoch objektu sú využívané na rýchly pohyb výstavnými priestormi. Trojramenná reprezentatívna rampa na rozhraní dvoch výstavných prostredí naopak umožňuje pomalý pohyb a súčasne sa stáva prostriedkom priameho kontaktu s monumenalitou priestoru novej synagógy. Svojou formou napomáha k prinavráteniu pôvodnej orientácie synagógy. Táto kombinácia a slobodný pohyb priestormi umožňujú organizovanie viacerých výstav súčasne.

Foyer je koncipovaný ako jeden súvislý priechodný priestor po obvode centrálnej výstavnej haly. Je otvorený pre verejnosť a prepája obidva rovnocenné vstupy do objektu. Vstup do výstavných priestorov a šatňa sa nachádzajú v jeho východnej časti. Súčasťou foyer sú doplnkové funkcie – kaviareň, kníhkupectvo, designshop, detský kútik a pod.

Zázemie a obslužná časť synagógy sa nachádza v prístavbe kotolne, mimo historický objekt synagógy, rovnako ako zásobovanie.

Exteriér zahŕňa pôvodné reprezentatívne schodisko, urbánny element, ktorý umožňuje prepojiť synagógu s mestom. Je miestom pre dočasné inštalácie vo verejnom priestore. Záhrada s terasou pri južnom vstupe zas umožňuje vytiahnuť v letných mesiacoch prevádzku kaviarne von zo synagógy.

kolaz_01finB